Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i rhyng-gysylltiad â Deddfwriaeth Iechyd Meddwl yng Nghymru – Cyfarwyddyd Ymarfer

July 2018

Mae’r canllaw hwn wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol.

Wrth ystyried gofal a chymorth dan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (y Mesur), dyma’r Cyfarwyddyd y dylid ei ddilyn i sicrhau bod gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cael eu bodloni.

Darperir y Cyfarwyddyd hwn fel cyngor ac i gynulleidfa sylfaenol o gomisiynwyr gwasanaethau a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol ym maes Gofal Cymdeithasol a’r GIG. Byddai hefyd o ddiddordeb i weithwyr cymdeithasol a rheolwyr. Ni fwriedir iddo fod yn gynhwysfawr, ond yn hytrach y bwriad yw cyflwyno’r prif faterion i’w hystyried. Dylid ei ddarllen a’i
ystyried ochr yn ochr â manylion y Deddfau, y Rheoliadau, y Codau Ymarfer a’r Canllawiau perthnasol ynghyd â gofynion perthnasol y Cyngor. Datblygwyd y Cyfarwyddyd hwn trwy Weithdy a chyfraniadau dilynol gan Grŵp Cyfeirio a oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithwyr proffesiynol o faes Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Meddwl ledled Cymru.