Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i rhyng-gysylltiad â’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl – Cyfarwyddyd Ymarfer

July 2018

Mae’r canllaw hwn wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol.

Wrth ystyried Grant Cyfleusterau i’r Anabl, dyma’r Cyfarwyddyd y dylid ei ddilyn i sicrhau bod gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cael eu bodloni.

Darperir y Cyfarwyddyd hwn, felly, fel cyngor, ac i gynulleidfa sylfaenol o Weithwyr Tai Proffesiynol, Therapyddion Galwedigaethol yn ogystal â gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr. Ni fwriedir iddo fod yn gynhwysfawr, ond yn hytrach y bwriad yw cyflwyno’r prif faterion i’w hystyried. Dylid ei ddarllen a’i ystyried ochr yn ochr â manylion y Deddfau, y Rheoliadau, y Codau Ymarfer a’r Canllawiau perthnasol ynghyd â gofynion perthnasol y Cyngor.