Dyddiad cau newydd i bobl wneud cais i’w gofal gael ei ariannu gan GIG Cymru

September 2015

Llywodraeth Cymru, Dydd Sadwrn 05 Medi 2015

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl, sydd o’r farn y dylai eu gofal fod wedi cael ei ariannu gan y GIG, gofrestru eu bwriad i wneud cais.

Pecyn gofal a ddarperir gan y GIG yw gofal iechyd parhaus ar gyfer y bobl hynny sydd ag anghenion gofal iechyd cymhleth. Gall y gofal hwnnw gael ei ddarparu mewn cartref gofal neu yng nghartref yr unigolyn.

O dan y trefniadau newydd i wneud cais am ôl-hawliadau ar gyfer gofal iechyd parhaus, bydd gan y rhai hynny sydd am wneud cais tan 1 Hydref i gofrestru eu bwriad i hawlio costau gofal iechyd parhaus a dalwyd ganddynt rhwng 1 Awst 2013 a’r 30 Medi 2014.

Os bydd unigolion, neu eu teuluoedd, o’r farn eu bod yn bodloni’r meini prawf i’w gofal gael eu talu drwy ofal iechyd parhaus, ond iddynt dalu am y gofal hwnnw eu hunain, dylent gofrestru i wneud cais.

Bydd y GIG yn rhoi cyngor i bawb sydd am wneud cais, gan gynnwys gwblhau’r holl waith sydd ei angen i adolygu eu hachos am ddim. Nid proses gyfreithiol yw hon, ac nid oes angen i bobl benodi cyfreithiwr. Fodd bynnag, os bydd cyfreithiwr yn cael ei benodi, ni ellir ysgwyddo’r costau hynny.

Bydd pob cais yn cael ei adolygu cyn pen 12 mis ar ôl iddo gael ei gyflwyno. Mae ymgyrch gyhoeddusrwydd yn cael ei lansio hefyd i gyhoeddi’r dyddiad cau, gan gynnwys  gwybodaeth am le i fynd i gael cyngor pellach.

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Ceir achosion pan fydd angen gofal hir dymor ar bobl i’w helpu i ymdopi â salwch neu anabledd. Bydd rhai pobl wedi talu am y gofal hwnnw eu hunain pan ddylai fod wedi cael ei ddarparu gan y GIG.

“Dyna pam rydyn ni’n galw ar y bobl hynny neu eu perthnasau i gofrestru i wneud cais fel y gallwn ni adolygu a ddylai eu costau gofal fod wedi cael eu talu gan y GIG. Ac yn yr achos hwnnw, bydd y costau hynny’n cael eu had-dalu.

“Bydd y byrddau iechyd yn cynnig cyngor am ddim i unigolion sydd am wneud cais, a byddant hefyd yn cwblhau’r gwaith sydd ei angen ar eu rhan.

“Byddan nhw’n ymdrin â’r ceisiadau hyn mewn modd effeithiol ac amserol. Rydyn ni hefyd yn cydweithio â’r byrddau iechyd i sicrhau bod staff yn ymdrin â’r broses yn iawn o’r cychwyn cyntaf i leihau’r nifer o bobl sy’n talu am ofal iechyd parhaus yn ddiangen.”