Cyngor Gofal Cymru yn lansio ymgyrch Gofalu â Balchder

January 2016

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi lansio ymgyrch a llyfr gwaith ar-lein newydd i ategu ei God Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol newydd.

Mae’r ymgyrch yn annog gweithwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru, rhai wedi’u cofrestru ai peidio, i Ofalu â Balchder drwy gwblhau cyfres o dasgau ar-lein sydd wedi’u cynllunio i gefnogi a chyfoethogi eu gwybodaeth o’r Cod a sicrhau eu bod yn ei weithredu yn eu gwaith bob dydd.

Cafodd y Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol newydd ei lansio yng Nghymru ym mis Gorffennaf 2015 ac mae’n amlinellu’r safonau y dylai pob gweithiwr gofal cymdeithasol anelu at eu cyflawni.

Drwy gynnig arweiniad clir, cyngor ymarferol ac enghreifftiau y gall pobl uniaethu â nhw, nod y llyfr gwaith digidol a’r Ardal Dysgu ar-lein am ddim ar gyfer Gofalu â Balchder, yw helpu ac annog gweithwyr i weithredu’r safonau hyn ym mhob agwedd o’u gwaith.

Meddai Gerry Evans, cyfarwyddwr safonau a rheoleiddio gyda’r Cyngor Gofal: “Rydym yn credu bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn cyflenwi gwasanaeth amhrisiadwy ac rydym am weld pob un o’r gweithwyr yn y sector gofal yn hyderus ac yn gyfarwydd â’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.

Bydd yr ymgyrch Gofalu â Balchder yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ymarferol i weithwyr ar sut y dylai’r Côd arwain a dylanwadu ar eu gwaith o ddydd i ddydd.

“Mae’n bwysig bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael yr wybodaeth hon ac i ddarparu’r cymorth sydd ar gael.

“Mae’r llyfr gwaith ar gael drwy ein Man Dysgu ar-lein , sy’n golygu ei fod ar gael yn rhwydd i bob gweithiwr gofal a chyflogwr ledled Cymru.”

Gall gweithwyr profi eu dealltwriaeth trwy ateb deg cwestiwn ar y Cod. Os ydynt yn ateb yn gywir, byddant yn derbyn tystysgrif ddigidol bersonol yn syth i ddangos eu bod wedi deall egwyddorion y Cod a’u yn Gofalu â Balchder.

Bydd Cyngor Gofal Cymru hefyd yn darparu pecyn adnoddau defnyddiol i gyflogwyr yn y sector gofal cymdeithasol er mwyn eu helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Cod yn eu gweithleoedd. Mae hefyd yn darparu mynediad parhaus at hyfforddiant ar-lein am ddim i gyflogeion.

I ymuno â’r ymgyrch Gofalu â Balchder, dylai aelodau gweithlu’r sector gofal cymdeithasol fynd i mandysgu.cgcymru.org.uk.

image005

image006