Cod Ymarfer ar Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol o dan Ran 8 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

October 2015

Llywodraeth Cymru yn gwahodd sylwadau ar y Cod Ymarfer drafft hwn.

Dechrau’r cyfnod ymgynghori: 23/10/2015

Diwedd y cyfnod ymgynghori: 04/12/2015

Cafodd y cod ymarfer drafft wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â’n rhanddeiliaid a chan ystyried eu cyngor hwy.

Bydd swyddogaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn chwarae rhan hanfodol er mwyn gweithredu’r Ddeddf. Mae Adran 144 o’r Ddeddf yn dweud bod yn rhaid i awdurdod lleol benodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol at ddibenion cyflawni ei swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am sylwadau ar god ymarfer mewn perthynas â rôl y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol o dan Ran 8 (Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 2014 (‘y Ddeddf’ ) Lles (Cymru).

Mae’r cod ymarfer yn cael ei gyhoeddi o dan adran 145 o’r Ddeddf , sy’n caniatáu i Lywodraeth Cymru i gyhoeddi codau ymarfer ar gyfer awdurdodau lleol ynghylch arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r rhestr o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol wedi’u nodi yn Atodlen 2 y Ddeddf.

Gall y ddogfen a’r papurau ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn:

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/code-of-practice/?skip=1&lang=cy