Integreiddio

Arweinydd Polisi: Neil Ayling (Sir y Fflint)

Mae Cydfferasiwn GIG Cymru ac ADSS Cymru yn parhau i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o sut gall integreiddio wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl, gan gydnabod mai dim ond modd o gyflawni hynny ydyw. Mae corff cynyddol o dystiolaeth ynglŷn â’r hyn sy’n gweithio ac enghreifftiau o arferion da a fedr wasnaethu fel modelau defnyddiol ledled Cymru. Byddwn yn parhau i hyrwyddo dysg a rennir a modelu’r ymddygiad sy’n cynorthwyo cydweithredu ac integreiddio. Mae llofnodwyr y Memorandwm o Ddealltwriaeth yn ehangu amrediad cyfrifoldebau a rennir a bydd yn bwysig cefnogi arferion rhanbarthol gorau er mwyn i eraill fedru dysgu o hynny.

Blaenriaethau:

  • Gwneud y mwyaf o fanteision cydweithredol gwasanaethau sydd wedi eu hintegreiddio fwy gyda phartneriaid GIG
  • Diwygio asesiad i gael gwell dewis a rheolaeth
  • Rhoi arweiniad wrth ddatblygu modelau newydd o gyd-wasanaeth
  • Lleihau lefelau derbyn i ysbytai a hwyluso rhyddhad cynnar
  • Hyrwyddo ailalluogi ar draws pob maes gwasanaeth
  • Gwella bywydau pobl gyda dementia, iechyd meddwl ac anableddau dysgu
  • Cefnogi grwpiau cydweithredol/economïau iechyd lleol a sicrhau bod dysg yn cael ei rhannu
  • Pwysleisio modelau ‘y person cyfan a system gyfan’ o ofal iechyd a chymdeithasol
  • Hyrwyddo modelau gwasanaeth integredig a threfniadau comisiynu sy’n hyrwyddo trawsnewid gwasanaeth yn egnïol