Comisiynu

Arweinydd Polisi: Dave Street (Caerffili)

Mae comisiynu yn hollbwysig, gan ei fod yn caniatáu i’r GIG a llywodraeth leol feddwl a chynllunio gyda’i gilydd o ran y gwasanaethau rydym eisiau eu gweld dros y 10 mlynedd nesaf, gwasanaethau a fydd yn ei gwneud yn glir ein bod yn credu bod pobl, gyda’r cymorth priodol, yn medru dewis yn ddoeth ynglŷn â’u bywydau. Dengys tystiolaeth eisoes bod asiantaethau trydydd sector yn gwneud cyfraniad gwirioneddol ym meysydd ymyrryd yn gynnar a rhwystro ac y bydd comisiynu’r gwasanaethau hynny ar y cyd yn fwy cost-effeithiol ac yn cael mwy o effaith.

Blaenoriaethau:

  • Cyflenwi canlyniadau clir wedi eu hymgorffori o fewn dyluniad gwasanaeth a manylebau gwasanaeth
  • Datblygu modelau gwasanaeth sy’n cyflenwi canlyniadau a gytunwyd
  • Datblygu modelau ataliol sy’n hyrwyddo annibyniaeth a lleihau’r angen am wasanaethau lefel uwch ble bynnag y bo modd
  • Gweithredu seilwaith cynaliadwy ar gyfer comisiynu rhanbarthol a chyflenwi gwasanaethau penodol
  • Sicrhau bod cyfleoedd i gydweithredu yn cael eu cymryd a bod ffiniau a gytunwyd yn gwneud synnwyr swyddogaethol ac ariannol