Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad arweinyddiaeth broffesiynol a strategol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Ein cenhadaeth yw hybu annibyniaeth ac amddiffyn pobl sy’n agored i niwed.

Rydym eisiau:

 • gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl
 • rhoi rheolaeth wirioneddol a llais cryfach i ddinasyddion
 • helpu defnyddwyr a gofalwyr i gadw eu hannibyniaeth trwy ganolbwyntio ar wasanaethau rhwystrol
 • meithrin cryfderau pobl a chryfderau’r sawl sydd o’u cwmpas, yn enwedig mewn perthynas â diogelu a chyfrifoldeb personol.
 • Ein hamcanion yw:
 • gweithio gyda’n holl bartneriaid i arwain ar drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru
 • sicrhau darpariaeth gwasanaethau modern, hygyrch ac ymatebol, a gaiff eu cyflenwi yn hyblyg, yn gyson ac yn gynaliadwy ar draws ffiniau sefydlliadol
 • hyrwyddo a gyrru gweithrediad blaenoriaethau ADSS Cymru
 • llunio a dylanwadu ar ddatblygiad polisi cyhoeddus ledled Cymru
 • darparu arweinyddiaeth gref ar gyfer y gweithlu gwasanaethau cymdeithasol
 • sicrhau bod gan y gwasanaethau cymdeithasol lais cryf yng nghanol corfforaethol llywodraeth leol
 • gweithio gyda’n holl bartneriaid i sicrhau gwasanaeth cyhoeddus rhagorol ledled Cymru
 • datblygu a chryfhau perthnasau rhwng comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru
 • hyrwyddo a gwella dealltwriaeth y cyhoedd o wasanaethau cyhoeddus a’r rôl gadarnhaol mae’n ei chwarae trwy weithio gyda’r cyfryngau.