Pwy ydyn’ ni

Yn gyntaf ac yn bwysicaf, rydym yn sefydliad aelodaeth. Os mai strategaeth yw’r grefft o greu pŵer neu ddylanwad a’i ddefnyddio er mwyn cael yr effaith orau, mae ADSS Cymru wedi dod hyd yn oed yn fwy strategol oherwydd gallu cynyddol ei aelodau i ymgysylltu, trefnu, perswadio a thrafod.

Mae’n dwyn ynghyd grŵp cryf a chynrychioladol o uwch reolwyr, gan gynnwys cyfarwyddwyr statudol gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau gyda chyfrifoldeb am wasanaethau oedolion, plant a phobl ifanc a rheoli busnes. Mae ein haelodau hefyd yn cynnwys cyn-arweinwyr fel aelodau cyswllt.

Er gwaethaf yr ymrwymiadau cynyddol, mae ein haelodau wedi dod yn gynyddol gyfarwydd gyda gweithio’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Fel y sefydliad arweinyddiaeth proffesiynol a strategol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, rydym yn ymroddedig i:

  • ddarparu arweinyddiaeth broffesiynol
  • galluogi rheoli perfformiad yn effeithiol a gwella gwasanaethau
  • darparu trefniadau amddiffyn plant ac oedolion a gwasanaethau adrodd cadarn
  • cynorthwyo gyda chynllunio gweithlu a datblygiad proffesiynol cymwys
  • gweithio gyda phartneriaid i drawsnewid gofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru
  • cyflenwi llywodraethu effeithiol, cyfeiriad strategol a rheolaeth weithredol gadarn
  • llunio a dylanwadu ar bolisi cyhoeddus ledled Cymru
  • sicrhau bod gan y gwasanaethau cymdeithasol lais cryf wrth graidd corfforaethol llywodraeth leol
  • hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gwasanaethau cymdeithasol a’r rôl gadarnhaol mae’n ei chwarae
  • helpu cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus rhagorol o ben i ben.

Yn yr adran hon, byddwch yn dysgu mwy am ein tîm uned fusnes, sy’n rhoi cymorth uniongyrchol i’n haelodau. Nhw yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud ag ADSS Cymru. Yma byddwch hefyd yn cael gwybodaeth ynglŷn â sut sefydlwyd y gymdeithas, ei hanes, ei hamcanion a’i phartneriaid.