Amdanom ni

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), Gofal Cymdeithasol Cymru, cydweithwyr yn y GIG, a phartneriaid yn y sectorau trydydd ac annibynnol tuag at gyflawni canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru trwy hysbysu a dylanwadu ar ddeddfwriaeth , polisïau ac arferion yn y sector gofal Cymdeithasol.

Rydym yn sefydliad aelodaeth yn gyntaf ac yn bennaf. Mae ein haelodau’n cynnwys cyfarwyddwyr statudol a phenaethiaid gwasanaethau sy’n gyfrifol am wasanaethau oedolion, plant a phobl ifanc a rheolaeth fusnes o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein haelodau cyswllt yn gyfarwyddwyr neu’n benaethiaid yn y gorffennol.

Ein Strategaeth

Mae ein strategaeth tair blynedd yn amlinellu ein gweledigaeth o ddiogelu pob unigolyn ac o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i lesiant ac annibyniaeth y bobl sy’n cael mynediad at ofal a chymorth yng Nghymru.

Mae’r strategaeth, sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng 2018 a 2021, yn nodi pum maes blaenoriaethol o weithgarwch y bydd ADSS Cymru yn ymgysylltu â nhw trwy ei rhaglenni gwaith er mwyn cyflawni ei huchelgais. Diben y rhain yw:

  • dadlau’r achos dros wasanaethau gofal cymdeithasol cryf ac ymatebol
  • rhoi rheolaeth wirioneddol a llais cryfach i ddinasyddion
  • galluogi pobl i fyw eu bywydau i’r eithaf a chyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt trwy ganolbwyntio ar wasanaethau a chymorth ataliol
  • adeiladu ar gryfderau dinasyddion, a chryfderau’r rheini o’u hamgylch, yn enwedig mewn perthynas â diogelu a chyfrifoldeb personol
  • cefnogi datblygiad proffesiynol y gweithlu gofal cymdeithasol i ddarparu’r lefel uchaf o ofal a chymorth i’n dinasyddion

Lawrlwytho ein strategaeth tair blynnedd